Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Louny

Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Louny

Louny mají cca 20 000 obyvatel, ale předpokládá se zde výstavba bytových i rodinných domů a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Město má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojena většina obyvatel. Do kanalizačního systému a čistírny odpadních vod jsou přiváděny odpadní vody z obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Líšťany, Obora a Raná. V nich existuje jednotná, případně splašková kanalizace, na kterou je připojen různý podíl obyvatel. Kapacita čistírny odpadních vod je 40 000 ekvivalentních obyvatel, což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Přečištěné odpadní vody jsou z čistírny odpadních vod vypouštěny do řeky Ohře.

Cílem projektu bylo odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Toho se dosáhlo intenzifikací užitím moderních technologií čištění, tím došlo ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i podmínek provozování.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemickým srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu a strojním odvodněním kalu.

Chemické hospodářství je doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu. Původní objemy nádrží jsou pro současné i výhledové zatížení a požadovanou kvalitu odtoku dostačující, a nedošlo proto k dostavbě nových objemů. Většina úprav probíhala v původních objektech, nově se dostavěl pouze zásobník na síran železitý a související trubní a kabelové rozvody.

Byly doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě, propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lounech byla prováděna postupně a za provozu, tj. po dobu realizace jedné linky byla v provozu druhá. Díky dobré koordinaci zhotovitele s provozovatelem došlo pouze k jedné odstávce, a to při zprovozňování a přepojování na nově rekonstruovanou biologickou linku. V celém průběhu stavby nedošlo ke zhoršení parametrů vypouštěné vody. Zrekonstruovaná část biologické linky vykazovala po dobu předčasného užívání velmi dobré výsledky čištění a všechny parametry dané legislativou splňuje.

Po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin byl začátkem listopadu 2010 zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
Sdružení ČOV Louny (SMP CZ + VHS)
REALIZACE
11/2008 – 10/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Louny, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jan Freudl

člen představenstva a výrobní ředitel

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.