Společně VINCI

Vodohospodářské stavby

Referenční stavby, Vodohospodářské stavby, Výroba pitné vody, akumulace vody – vodojemy

Úpravna vody Kančí obora, Břeclav

Úpravna vody Kančí obora, Břeclav

Stavba byla rozdělena na úpravnu, která prošla kompletní stavební a technologickou rekonstrukcí, a na objekty mimo areál, jako jímací území a výtlačné řady. Rekonstrukce byla prováděna za plného provozu bez přerušení dodávky pitné vody.

Komplex zdrojové části vznikajícího skupinového vodovodu Břeclav byl uveden do provozu v 1. polovině 70. let minulého století. Jeho součástí bylo prameniště tvořené dvěma větvemi násosek s celkem 13 studnami ukončenými v areálu úpravny vody ve sběrné studni a vlastní úpravnou vody o jmenovitém výkonu 140 l/s.

V 1. polovině 80. let byla v areálu úpravny vody vybudována nová venkovní akumulace o objemu 4 000 m3 a skupinový vodovod Břeclav byl rozšířen o výtlačný řad a věžový vodojem v Poštorné. Z důvodů poklesu vydatnosti zdroje bylo v 2. polovině 80. let uvedeno do provozu další prameniště.

Na budově úpravny vody bylo provedeno zateplení, osazení nových oken a dveří, sanace betonových konstrukcí, opravy povrchů, nové vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace a další potřebné stavební úpravy. V areálu úpravny vody byly rekonstruovány komunikace a zpevněné plochy, osazena nová kiosková trafostanice, provedeno nové oplocení, protipovodňové zabezpečení areálu úpravny vody, vodovodní a odpadní potrubí, venkovní osvětlení a venkovní signalizační a sdělovací kabely.

Technologická linka byla rekonstruována a modernizována, bylo provedeno nové potrubní vystrojení úpravny vody spolu s elektrotechnologickým zařízením.

V jímacím území I byly provedeny nové jímací a pozorovací vrty, potrubí násosek přivádějící vodu do sběrné studny v úpravně vody a kabely pro přenos hladiny a průtoku z jednotlivých vrtů.

V rámci této akce byly z důvodu stáří potrubí provedeny také nové výtlačné řady upravené vody do vodojemů v Poštorné a Břeclavi. V úseku pod vodojemem v Poštorné byl z důvodu špatného technického stavu, stáří potrubí a častějšího výskytu poruch do projektu zahrnut i nový zásobovací řad, odpad z vodojemů a nová přípojka nízkého napětí.

V souběhu s novým výtlakem do vodojemu v Břeclavi byl proveden také nový výtlak splaškových odpadních vod z úpravny vody do břeclavské splaškové kanalizace.

INVESTOR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
PROJEKTANT
AQUA PROCON
ZHOTOVITEL
Sdružení ÚV Kančí obora (SMP CZ, a. s. lídr, ARKO TECHNOLOGY, VHS Břeclav - členové sdr.)
REALIZACE
04/2013 – 04/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Břeclav

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby

Ústřední čistírna odpadních vod – zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

Ústřední čistírna odpadních vod – zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

Stavba se nachází na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově v prostoru budovy pro odvodnění kalu a jejím přilehlém okolí. Účelem stavby je zkapacitnění a zkvalitnění provozu odvodnění a nakládky kalu.
Předmětem realizace díla byla výměna dvou odvodňovacích odstředivek za odstředivky s větším výkonem, se kterými byla spojena změna dopravy kalu do kontejnerů a do kalového sila. Pro případné odvodňování nevyhnilého kalu byla realizována hygienizace odvodněného kalu vápnem. Dále byla rekonstruována kompletní vzduchotechnika budovy pro odvodňování kalu včetně dezodorizace a doplnění klimatizace. Další částí rekonstrukce byla realizace oddělení fugátu ze zahušťovacích odstředivek a jeho zavedení přímo do kanalizace před objektem pro odvodnění kalu. Poslední neméně důležitou částí byla rekonstrukce plochy pro nakládku a umístění kontejnerů včetně veškerých souvisejících přeložek a úprav pro technologickou dodávku.

Popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby:

SO 01 – Stavební úpravy v budově odvodnění kalu
Tento stavební objekt řeší stavební úpravy v budově pro odvodnění kalu a kompletní výměnu vzduchotechniky, včetně realizace dezodorizace odsáté vzdušiny a dochlazování prostoru budovy novou klimatizací. Součástí tohoto objektu je i potrubní most pro potrubí vzduchotechniky a výlez včetně zábradlí na střeše velína.

SO 02 – Základové bloky pro strojní zařízení
Tento stavební objekt řeší základové bloky pro osazení strojů, zařízení a potrubních větví pro dopravu odvodněného kalu.

SO 03 – Stavební úpravy spojné komory
Tento stavební objekt řeší úpravu zastropení stávající spojné komory a vodovodní šachty z důvodu jejich polohy v nově navržené ploše stání kontejnerů na odvodněný kal.

SO 04 – Zpevněné plochy
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci zpevněné plochy pro stání a manipulaci s kontejnery na odvodněný kal.

SO 05 – Spojovací potrubí
Tento stavební objekt řeší především napojení navrhovaných odboček fugátu ze zahušťovacích odstředivek do stávající kanalizace a přeložky vodovodu.

SO 06 – Elektrostavební část
Tento stavební objekt řeší především přeložení a doplnění venkovního osvětlení plochy pro nakládku kalu.

SO 07 – Terénní úpravy
Tento stavební objekt řeší odstranění stávající zpevněné plochy, sejmutí ornice v místech stavby, odtěžení zeminy a příprava pláně pro realizaci zpevněných ploch. V rámci odstranění stávající plochy byly také odbourány betonové bloky po zrušeném strojním zařízení. Dále byla vybudována opěrná zeď a proveden násyp terénu v místě návrhu základů jednotek dezodorizace.

SO 08 – Přeložka plynovodu
Tento stavební objekt řeší přeložku plynovodu v místě opěrné zdi a základů pro jednotky dezodorizace.

PS 01 – Strojně technologická část
Tento provozní soubor řeší výměnu dvou odvodňovacích odstředivek za odstředivky s větším výkonem a s tím spojenou změnu dopravy kalu do kontejnerů a do kalového sila. Pro případné odvodňování nevyhnilého kalu řeší hygienizaci odvodněného kalu vápnem. Dále je zde řešena realizace oddělení fugátu ze zahušťovacích odstředivek od fugátu z odvodnění kalu, jeho zavedení přímo do kanalizace před objektem odstředivkárny a měření v něm obsažených nerozpuštěných látek.

PS 02 – Elektro technologická část
Předmětem tohoto provozního souboru bylo kompletní napájení a ovládání projektovaných zařízení odvodnění kalu.

PS 03 – SŘTP
Tento provozní soubor zahrnuje doplnění systému řízení ve stávajícím objektu odstředivek.

INVESTOR
Pražská vodohospodářská společnost
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt
ZHOTOVITEL
SMP CZ a Česká voda - Czech Water
REALIZACE
06/2014 – 12/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Minimalizace rizika úniku odpadních vod z provozu PAOB do veřejné kanalizace, Plzeň

Minimalizace rizika úniku odpadních vod z provozu PAOB do veřejné kanalizace, PLZEŇ

Novostavba podzemní železobetonové prefabrikované nádrže o objemu 83 m3, která slouží pro jímání znečištěných vod v případě úniku odpadních vod z provozu PAOB, a která je napojena na novou uzavírací šachtu na kanalizačním potrubí. V uzavírací šachtě je osazeno hradítko s elektropohonem. Do šachty je přiveden elektro přívod včetně světelné a zvukové signalizace na vrátnici a do výrobní haly.

INVESTOR
EvoBus Česká republika
PROJEKTANT
CH Projekt Plzeň
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2014 - 10/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plzeň

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

Jednalo se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury v 9 lokalitách Mladé Boleslavi a okolí. Předmětem byla výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce přibližně 14,3 km, výstavba vodovodních řadů v délce přibližně 12,6 km a intenzifikace čistírny odpadních vod Mnichovo Hradiště o kapacitě 7 040 EO.

Kanalizace v Dobrovicích
Stavba řešila doplnění sítě splaškové kanalizace v severní části Dobrovice a v místních částech Týnec a Bojetice. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací. Za tímto účelem byl navržen systém oddělené splaškové kanalizace zahrnující gravitační a tlakové stoky a jednu čerpací stanici odpadních vod. Součástí stavby byly přeložky vodovodních řadů a celoplošná obnova asfaltových povrchů v rozsahu jízdního pruhu, případně celé šíře vozovky.

Řešení kvality pitné vody v Dobrovicích
Především z důvodu nedostatečné přirozené hydrogeologické ochrany lokálních zdrojů podzemních vod využívaných k zásobování jednotlivých obcí a nutnosti úpravy kvality vody bylo navrženo napojení vodovodů města Dobrovice a obcí Luštěnice a Písková Lhota na skupinový vodovod Mladé Boleslavi využívající velice kvalitní a standardně zajištěnou podzemní vodu ze zdrojů Klokočka a Bradlec.

Z technického hlediska se jednalo o vybudování běžných přívodních vodovodních řadů „A“, „B“ a „D“ příslušných dimenzí (DN600 – DN150) v celkové délce 11,280 km. Navržené řady A (s odbočujícím řadem B) a D byly napojeny na vodovodní síť v Mladé Boleslavi a ukončeny napojením na vodárenské zařízení v Dobrovici – řad „A“, „B“ a na vodojem Propast v Kosmonosech – řad „D“. V rámci přivedení vody do čerpací stanice v Dobrovici a následně výtlakem do vodojemu Dobrovice byla provedena rekonstrukce strojních částí a oprava stavebních částí těchto dvou objektů.

Dostavba kanalizace v Mladá Boleslave, Bezděčíně
Stavba řešila doplnění sítě splaškové kanalizace v částech zástavby, kde dosud kanalizace chyběla. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací, kromě Pražské ulice, kde byla kanalizace vybudována již v I. etapě. Za tímto účelem byl navržen systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky, tlakové stoky a čerpací stanici odpadních vod.

Gravitační stoky A byly napojeny do splaškové kanalizace, gravitační stoky B do čistírny splaškových odpadních vod, která přečerpává odpadní vody tlakovou stokou V2 do stoky A-1-2-1. Veškeré odpadní vody jsou pak přečerpávány z čistírny splaškových odpadních vod 1 tlakovou stokou do gravitační kanalizace v obchodní a obslužné zóně Hejtmánka a touto kanalizací jsou odvedeny na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I – Neuberk.

Dostavba kanalizace v Mladé Boleslavi, Láskově
Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Láskova na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Splašková kanalizace byla svedena do nejnižšího místa obce a odtud svahem po lesním pozemku do Josefodolské ulice v Debři nad Jizerou, kde se napojila na koncovou revizní šachtu kanalizace. Odtud jsou pak splaškové odpadní vody přečerpávány na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Do kanalizační sítě byly napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny. Součástí stavby byla přeložka stávajících vodovodních řadů, které se dostaly do kolize s navrhovanou kanalizací.

Dostavba kanalizace v Chrásti v Mladé Boleslavi
Stavba řešila odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Chrástu na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Součásti stavby byla čistírna splaškových odpadních vod zajišťující přečerpání splaškových odpadních vod zachycených gravitační stokou B do další gravitační stoky B1, která odvádí odpadní vody do koncové revizní šachty na stoce v Bezděčínské ulici cca 50 m pod křižovatkou s ulicí Borovou. Odtud jsou odpadní vody odvedeny na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Součástí stavby byla přeložka vodovodního řadu.

Dostavba kanalizace v ulici Vinecká v Mladé Boleslavi
Stavba řešila odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Vinecké ulice v Mladá Boleslavi do čistírny odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky J, J1 a jednu tlakovou stoku J. Ta byla napojena na kanalizační sběrač odvádějící splaškové odpadní vody na čistírnu odpadních vod v Mladě Boleslavi I. Součástí stavby byla přeložka vodovodního řadu, který se dostal do kolize s kanalizací.

Dostavba kanalizace v Čejeticích v Mladá Boleslavi
Stavba řešila prodloužení splaškové kanalizace v horní části Koněvovy ulice v Mladé Boleslavi-Čejeticích. Stoka je označena jako K. Do stoky byla napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny.

Intenzifikace čistírny odpadních vod v Mnichově Hradišti je založena na:

 • doplnění mechanického stupně předčištění o lapák štěrku, hrubé česle a čerpací stanici
 • zrušení stupně primární sedimentace,
 • přechodu klasického, plně aerobního aktivačního procesu na systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Nitrifikační sekce aktivačního procesu jsou osazeny jemnobublinným aeračním systémem na místo existující povrchové aerace. Denitrifikační sekce jsou vybaveny ponornými míchadly,
 • doplnění biologického systému o proces zvýšené eliminace sloučenin fosforu simultánním srážením železitou solí,
 • separaci aktivovaného kalu ve stavebně a technologicky modifikované dvojici pravoúhlých dosazovacích nádrží,
 • změně v nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvodnění přímo na čistírně odpadních vod.

Dostavba kanalizace v Mnichově Hradišti

INVESTOR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
PROJEKTANT
DoVos Trutnov, Vodohospodářské inženýrské služby, GEVOS, HYDROPROJEKT CZ
ZHOTOVITEL
VCES, SMP CZ, BAK stavební společnost, Energie stavební a báňská, Vodohospodářské stavby
REALIZACE
07/2012 – 10/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Mladoboleslavsko, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Sportovní přístav, Hluboká nad Vltavou

Sportovní přístav, Hluboká nad Vltavou

Přístav Hluboká nad Vltavou je majetkem státu, jeho provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR a jeho provoz zajišťuje pověřený správce.

Přístav je umístěn v horní vodě jezu Hluboká nad Vltavou na levém břehu Vltavy v ř. km 229,120 v katastru města Hluboká nad Vltavou a má status veřejného přístavu.

Uživateli přístavu jsou provozovatelé plavidel a ostatních dopravních oborů, kteří užívají přístavu se souhlasem provozovatele přístavu.

Vodní část přístavu:

Vodní část sportovního přístavu tvoří hladina chráněného přístavního bazénu, který je vymezen břehovým svahem. V přístavním bazénu je k dispozici 73 stání pro malá plavidla do délky 9 m a 12 m. (ev. 72 stání pro malá plavidla + 1 osobní loď o max. rozměrech 5,5 x 26,5 m) a jedno stání pro osobní loď o max. rozměrech 5,6 x 44 m.

Pozemní část přístavu:

Pozemní část přístavu tvoří přístavní molo – nábřeží, přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel, rampa pro zavážení plavidel, vjezdový objekt, zdvižná lávka, stání osobních lodí v přístavu a budova kapitanátu.

Přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Kapacita parkoviště je 47 osobních automobilů, z toho 3 parkovací místa jsou vyhrazena pro tělesně hendikepované občany. Komunikace pro provoz parkoviště jsou široké 6 m a 5,75 m. Maximální dopravní zatížení komunikací je do 48 t a parkoviště do 27 t.

Tato část zahrnující plochu hladiny o ploše cca 1,5 ha obsahuje kromě vjezdové části hlavně samotný přístavní bazén. Bazén přístavu byl propojen s jezovou zdrží Hluboká nad Vltavou, s možným pohybem hladiny +/-0,3 m kolem kóty hydrostatické hladiny 371,75 m n. m. a maximálně kopíruje vodní plochu.

Kapacity přístavu:

 • maximální provozní hladina: 372,05 m n. m
 • minimální provozní hladina: 371,45 m n. m
 • kóta dna: 369,65 m n. m
 • podjezdná výška pod mostem ve sklopené poloze: 2,60 m
 • podjezdná výška pod mostem ve zdvižené poloze: 5,25 m
INVESTOR
Ředitelství vodních cest České republiky
PROJEKTANT
Pöyry Environment
ZHOTOVITEL
Sdružení Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – SMP CZ vedoucí sdružení a Metrostav
REALIZACE
01/2013 – 09/2014
MÍSTO STAVBY
Hluboká nad Vltavou, Jihočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod bylo prováděno v několika etapách.  Jednotlivé části byly postupně vyřazovány z provozu, opravovány a rozšiřovány nebo doplňovány a opětovně uváděny do provozu.

Z větší části se práce týkaly strojně-technologického zařízení a nutné stavební části v návaznosti na technologii tak, aby byla schopna splnit emisní limity na odtoku.

V rámci intenzifikace bylo modernizováno mechanické předčištění, vybudována nová biologická linka s úplným odbouráváním nutrietů a rekonstruováno kalové hospodářství čistírny odpadních vod.

Po ukončení stavby následoval roční zkušební provoz.

INVESTOR
TEPVOS
PROJEKTANT
AQUA PROCON
ZHOTOVITEL
Sdružení firem SMP CZ, VCES, HOCHTIEF CZ a A.B.V.
REALIZACE
07/2012 - 05/2014
MÍSTO STAVBY
Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy – I. etapa, Staré Město – Uherské Hradiště

Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy – I. etapa, Staré Město – Uherské Hradiště

INVESTOR
Povodí Moravy
PROJEKTANT
Dopravoprojekt Brno a HYCOPROJEKT
ZHOTOVITEL
Sdružení společností D.I.S., IMOS Brno a SMP CZ
REALIZACE
12/2012 - 04/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Uherské Hradiště

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Čistírny odpadních vod, Cheb a Mariánské Lázně

Čistírny odpadních vod, Cheb a Mariánské Lázně

Jednalo se o tři projekty realizované na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Projekty byly zaměřeny na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Chebu, včetně zabezpečení rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z kanalizace Františkových Lázní, odvedení odpadních vod z území městské části Chebu – Švédského Vrchu a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Mariánských Lázních.

Rozšířením a zkvalitněním systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod ve zmíněných oblastech bylo dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutrienty.

Nutnost intenzifikace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních vyplynula z důvodu plnění směrnice Rady 91/271/EHS – o čištění městských odpadních vod, směrnice Rady 78/659/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a jejich implementace do změn české legislativy.

Intenzifikace čistírny odpadních vod v Chebu včetně rekonstrukce čerpací stanice ve Františkových Lázních.

Konkrétní problematika čistírny odpadních vod v Chebu, na kterou byl kladen hlavní zřetel, spočívala v odstranění celkového dusíku. Toho bylo možné dosáhnout celkovou koncepční intenzifikací čistírny odpadních vod s dopadem do rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních částí.

Projektanty byla navržena varianta, kde je snížení znečištění recipientu dosaženo zvýšením maximálního průtoku odpadní vody biologickým čištěním a jeho intenzifikací systémem R-D-N s využitím podélných dosazovacích nádrží, doplněním technologie dávkování externího substrátu, vybudováním nových kruhových dosazovacích nádrží k zajištění hydraulické stability, zefektivnění kalové koncovky přebudováním na termofilní stabilizaci kalů, vybudováním dešťové zdrže na přítoku a doplněním technologie hrubého předčištění o pračku shrabků a písku.

Vzhledem k tomu, že čistírna odpadních vod Cheb vypouští vyčištěné vody do řeky Ohře, která je zařazena v horní části toku do kategorie lososových vod, bylo nutné zařadit do systému opatření odpovídající požadavku použití nejlepších dostupných technologií (BAT) pro kategorii čistíren 10 001-100 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Z těchto důvodů byl pro zajištění kvality vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vybudován objekt mikrofiltrace pro zachycení zbytkových nerozpuštěných látek za dosazovacími nádržemi.

V rámci projektu byla rekonstruována také čerpací stanice ve Františkových Lázních s cílem zabezpečit rovnoměrné přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně za účelem optimálního látkového a hydraulického zatížení čistírny odpadních vod v Chebu.

Intenzifikace čistírny odpadních vod, Mariánské Lázně

U čistírny odpadních vod bylo hlavním požadavkem zajištění odstranění celkového dusíku (Ncelk), kterého je možné dosáhnout pouze celkovou koncepční intenzifikací čistírny.

Rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních částí  zahrnovala:

Doplnění měření odlehčení a úprava přítokového rozdělovacího objektu pro rovnoměrné rozdělení přítoku na každou biologickou linku pro zajištění účinného odstraňování celkového dusíku (Ncelk).

Novým koncepčním řešením se sleduje účinnější vymytí organického podílu z těžených shrabků a písku pro dosažení zvýšeného organického podílu na přítoku do aktivace tak, aby bylo dosahováno zvýšeného efektu při odstraňování celkového dusíku (Ncelk).

Rekonstrukce aktivačních nádrží ze systému regenerace a nitrifikace na biologické odstraňování dusíku pomocí systému R-D-N, tzn. regeneraci kalu a sekvenční nitrifikaci-denitrifikaci. Doplnění o objekt dávkování externího substrátu pro účinnější odstraňování celkového dusíku (Ncelk).

Zefektivnění zahušťování přebytečného kalu strojním zahuštěním. Akumulace a rovnoměrné dávkování vzniklých kalových vod zatížených formami dusíku do regenerace za účelem účinnějšího odbourání (Ncelk).

Rekonstrukce obou čistíren probíhala za provozu, odstávky byly pouze pro nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. V rámci intenzifikace obou čistíren odpadních vod byl řešen také řídicí systém čistírny spolu s přeložkami, komunikacemi a terénními úpravami.

Stoka pro odvedení odpadních vod, Cheb – Švédský Vrch

Stavba zahrnovala celkem 2 185 m gravitačních stok včetně odlehčovacích, dvě odlehčovací komory a potřebné revizní šachty. Stoka pro odvedení odpadních vod z městské části Chebu – Švédského Vrchu byla zaústěna do pravobřežního kmenového sběrače DN 1500 před městskou čistírnou odpadních vod. Realizací byly vytvořeny podmínky pro připojení 500 EO. Výstavbou kanalizační stoky a odvedením odpadních vod z tohoto území do čistírny odpadních vod v Chebu byly odstraněny lokální hygienické závady a zlepšila se čistota vody Maškovského potoka, přítoku řeky Ohře.

INVESTOR
CHEVAK Cheb
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt CZ
ZHOTOVITEL
Sdružení ``ČISTÝ CHEB``: SMP CZ (vedoucí sdružení), Metrostav a Algon (členové sdružení)
REALIZACE
10/2010 - 03/2013
MÍSTO STAVBY
Cheb a Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Referenční stavby, Vodohospodářské stavby, Výroba pitné vody, akumulace vody – vodojemy

Rekonstrukce úpravny vody, Jirkov

Rekonstrukce úpravny vody, Jirkov

Úpravna vody Jirkov je určena především pro zásobování města Jirkov a jeho okolí. Jako součást Severočeské vodárenské soustavy je však schopna v případě výpadku jiného zdroje zvýšit svůj výkon a pokrýt deficit v soustavě. Úpravna, která byla uvedena do provozu v roce 1967, odebírá surovou vodu z vodní nádrže Jirkov. Po úpravách a zkapacitnění v 70.-80. letech minulého století byl její výkon 280 l/s. Protože úpravna vody byla po 40 letech provozu značně opotřebená a technologicky zastaralá, prošla  celkovou rekonstrukcí a modernizací. S ohledem na vývoj spotřeby vody byl nominální výkon úpravny snížen na dostačujících 150 l/s.

Rekonstrukcí prošlo přívodní potrubí surové vody, technologické linky úpravny vody včetně chemického hospodářství, akumulace upravené vody 2 x 1 500 m3 a kalové hospodářství. Technologie úpravy vody byla doplněna o první separační stupeň.

Vodovodní řad pro přívod surové vody z vodní nádrže Jirkov byl nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru 500 mm. Rekonstrukce úpravny vody proběhla v rámci areálu úpravny s využitím části stávajících objektů. Nově byl vystavěn sklad vápenného hydrátu, oxidu uhličitého a vyrovnávací nádrž pro kalové hospodářství.

Původní akumulace 2 x 2 000 m3 byla přestavěna na vyrovnávací nádrž kalového hospodářství. Došlo také k úpravě areálu, rekonstrukci příjezdové komunikace a zabezpečení celého objektu.

Původní nevyhovující stav likvidace odpadních vod byl změněn. V areálu vznikla oddílná kanalizace. Samostatně jsou odváděny vody z kalového hospodářství a splaškové odpadní vody, a to do městské kanalizace Jirkov s následným zpracováním na čistírně odpadních vod Jirkov. Druhým odpadem jsou odváděny dešťové vody a vody z bezpečnostních přelivů.

Rekonstruovaná úpravna vody byla po celou dobu rekonstrukce mimo provoz, ale výpadek jejího výkonu byl v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, spotřebitelů se tak stavba nijak negativně nedotkla.

Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek byl 1. 1. 2013 zahájen její roční zkušební provoz.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
Sdružení ÚV Bedřichov – SYNER - SMP CZ.
REALIZACE
05/2011 - 12/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Jirkov

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Referenční stavby, Vodohospodářské stavby, Výroba pitné vody, akumulace vody – vodojemy

Úpravna vody III. Mlýn, I. etapa rekonstrukce kalového hospodářství, Chomutovsko

Úpravna vody III. Mlýn, I. etapa rekonstrukce kalového hospodářství, Chomutovsko

Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) jsou dnes odváděny na kalové hospodářství, kde jsou strojně odvodňovány na šnekovém lisu s vynášecím pásem. Odsazená voda je vypouštěna přes retenční nádrž do řeky Chomutovky.

V průběhu stavby byly rekonstruovány dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže. Byl navýšen jejich objem přibetonováním (2 x 275 m3), byly zastřešeny a zasypány.

Retenční nádrž byla sanována a provozní budova úpravny byla částečně rekonstruována. Byly nainstalovány dvě nové flotační jednotky určené k zahuštění odpadních vod na kal, byl postaven přístavek pro šnekový lis a kontejner včetně jímky pro vápenné kaly. V areálu byly rovněž provedeny související úpravy trubních vedení. Zároveň byly provedeny nové rozvody slabo i silnoproudu včetně systému řízení technických procesů. Nová linka kalového hospodářství je nadimenzována na výhledový stav po druhé etapě rekonstrukce.

Rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody částečně probíhala za provozu úpravny, kompletní odstávka trvala jen tři měsíce, a to při rekonstrukci kruhových nádrží. Výkon úpravny vody III. Mlýn se v době rekonstrukce snížil až na cca 70 l/s. Vzhledem k souběžné rekonstrukci dvou velkých úpraven vody (Mlýn a Jirkov) byl vzniklý deficit ve výrobě vody pokrýván vyšší produkcí z úpravny vody v Meziboří. Spotřebitelé tak žádný výpadek v dodávkách pitné vody nepocítili.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2012 – 11/2012
MÍSTO STAVBY
Chomutovsko

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.