Společně VINCI

Vodohospodářské stavby

Probíhající stavby, Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce vodního díla Nechranice

Rekonstrukce vodního díla Nechranice

SMP CZ provádí rekonstrukci levého krajního pole bezpečnostního přelivu vodního díla Nechranice. Cílem je zvýšení bezpečnosti vodního díla a navýšení ovladatelného retenčního prostoru nádrže.

Před demontáží bylo pole hrazeno hydrostaticky ovládaným segmentovým uzávěrem. Ten neumožňoval snadnou a dosti přesnou regulaci, z tohoto důvodu byla navržena klapka, která bude podpírána čtveřicí hydraulických válců.

Nová hradící konstrukce je spojená s nezbytnými stavebními úpravami spodní stavby, stěn, prahu, dna skluzu a obou pilířů levého přelivu.

Stavba probíhá za trvalého bezpečného užívání vodního díla.

INVESTOR
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt
ZHOTOVITEL
sdružení SMP CZ, EU group Czech, LABSKÁ, strojní a stavební společnost, Montážní a výrobní sdružení
REALIZACE
12/2017 – 11/2020
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Nechranice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Ekologické stavby, Hydrotechnické stavby, Referenční stavby

Čištění Seneckého rybníka a stavba tréninkového hřiště vodních sportů, Plzeň

čištění seneckého rybníka a stavba tréninkové hřiště vodních sportů, plzeň

V druhé polovině roku 2017 si plochu Seneckého rybníka v Plzni, nedaleko známého Boleveckého rybníka, „pronajala“ společnost SMP CZ. Nezávisle na sobě jsme zde realizovali dvě zajímavé zakázky. Čištění Seneckého rybníka, jehož zadavatelem je statutární město Plzeň – správa veřejného statku města Plzně, a stavbu tréninkového hřiště vodních sportů na Seneckém rybníku, jejímž zadavatelem je taktéž statutární město Plzeň, tentokrát ale odbor správy infrastruktury.

Čištění Seneckého rybníka

Cílem zakázky bylo celkové odbahnění rybníka a zpevnění hráze kamenným záhozem. Po vypuštění rybníka bylo provedeno odvodnění sedimentu pomocí odvodňovacích rýh. Následně jsme odbahnili celou plochu dna pomocí těžké mechanizace, což obnášelo vytěžení asi 11 100 m3 sedimentu. Ten byl okamžitě odvážen na nedalekou skládku na lesním pozemku v majetku města Plzně. Za tím účelem bylo nutno zpevnit a upravit přístupovou komunikaci v délce přibližně 1 km. Terénní deprese pozemku byla v závěrném profilu opatřena kamennou hrázkou z lomového kamene pro podélnou stabilizaci uloženého sedimentu. Po jeho uložení byla hráz překryta zeminou v tloušťce 200 mm, ohumusována a oseta travním semenem. Současně s dokončením odbahnění celé plochy dna došlo ke zpevnění hráze pomocí záhozu z lomového kamene.

Práce byly provedeny také dívky výborné spolupráci s firmou STAVMONTA, která dodávala mechanizaci.

Realizace celé akce proběhla v závěrečné fázi loňského roku, od září do prosince 2017, a díky příznivému počasí se ji podařilo fyzicky dokončit, přestože smlouva o dílo uvádí až dubnový termín roku 2018. Lze tedy již zahájit zpětné napouštění vodní plochy, tak aby byla použitelná pro veřejnost co nejdříve.

Sportovní centrum Senecký rybník – tréninkové hřiště vodních sportů

Druhou akcí byla výstavba tréninkového hřiště pro sportovní klub vodních pólistů. Jedná se o ojedinělý projekt, na kterém se kromě SMP CZ podílela významnou měrou také společnost PREFA PRO.

Hlavní část celé stavby tvoří molo a hřiště pro vodní pólo. Objekt se skládá ze dvou čelních a jednoho postranního mola, která vymezují hřiště o rozměru 18 x 25 m. Čelní mola mají pochozí plochu širokou 900 mm a svislou čelní plochu vysokou 1 200 mm. V čelních molech jsou zřízeny otvory s ocelovými pažnicemi určené pro osazení demontovatelných sloupků, na které bude během hry zavěšena záchytná síť na míče.

Boční molo a přístupová lávka jsou provedeny jako ploché panely o šířce 2 m, bez svislé části. Panely jsou položeny na prefabrikovaných sloupech a základových patkách zapuštěných do dna rybníka. Založení všech sloupů je provedeno plošně na únosné úrovni po odtěžení vodního sedimentu. Na panely jsou připevněna nerezová madla a zábradlí určená k upevnění lan vymezujících plavecké dráhy a branek na pólo. V prostoru hřiště je dno. Většina konstrukcí je tvořena prefabrikáty vyrobenými v PREFA PRO.

Součástí celé dodávky hřiště je i kompletní sportovní vybavení (branky, sítě, lana pro plavecké dráhy), které bude osazeno až po napuštění rybníka.

V rámci stavby a celého areálu byly prováděny i další stavební úpravy. Pro zpevnění břehu přilehlého k hřišti jsou osazeny a opět plošně založeny železobetonové prefabrikáty tvaru „L“, 2,0 x 1,3 x 1,0 m. Ty vytvořily opěrnou zídku, která odpovídá zatížení daného místa. Zároveň byly vyzděny kamenné opěrné zídky, které oddělují prostor se smíšeným provozem a travnatou terasu u klubovny. Výška zídek je 0,3-0,5 m, šířka 0,3 m. Zídky jsou provedeny jako režné zdivo z hrubě opracovaného lomového kamene se spárováním. Kamenná zídka vyrovnala terasové uspořádání terénu kolem klubovny, a tím se zvětšila i využitelná plocha.

Na zhlaví opěrné zdi a kamenných zídek je provedena nová mlatová cesta jako přístup k molu a sportovní klubovně. Je zde osazeno dřevěné zábradlí o výšce 1,2 m z loupané smrkové kulatiny průměru 80-100 mm a délce 27 m bez výplně. Vedle hřiště je obslužná sjezdová rampa. Tu tvoří zemní val zpevněný silničními panely. Sklon rampy je 1:8. Délka rampy je 16,4 m, zpevněná šířka 3 m + krajnice 0,5 m.

Realizované zámečnické výrobky: konstrukce pro ochrannou síť z hliníkové trubky průměru 36 x 3 mm, na kterou je zavěšena ochranná nylonová síť. Nerezová madla pro upevnění lan pro plavecké dráhy o délce 500 mm. Nerezová madla pro upevnění branek na pólo o rozměru 800 x 450 mm. Dva nerezové bazénové žebříky s pěti příčkami. Přenosné rampy z žárově zinkovaných jeklů o rozměrech 60 x 30 x 3 mm a 40 x 30 x 2 mm s pochozí plochou s vodotěsnou foliovanou stavební překližkou o tloušťce 15 mm s protiskluzovou úpravou. Povrchové úpravy se prováděly v bezprostředním okolí hřiště s cílem přizpůsobit území rekreačnímu využití.

Realizace této části úpravy Seneckého rybníka byla zahájena na konci srpna 2017 a dokončena byla v listopadu 2017. SMP CZ ji realizovala téměř výhradně vlastními strojními prostředky.

Obě stavby se spolu jak termínově, tak zčásti realizačně prolínaly. Hlavním záměrem bylo kromě celkového vyčištění Seneckého rybníka a zřízení stabilní základny pro Klub vodního póla, který zde má svou klubovnu, udržení atraktivity rybníka a jeho okolí pro rekreaci a volný čas.

 

 

INVESTOR
statutární město Plzeň
PROJEKTANT
SUNCAD
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
09/2017 - 11/2017
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plzeň, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Referenční stavby, Vodohospodářské stavby, Výroba pitné vody, akumulace vody – vodojemy

Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Stavba byla navržena jako kompletní stavební (SMP CZ) a technologická (KUNST) rekonstrukce. Vše se nacházelo v jedné provozní budově a nejzásadnější bylo rozšíření z jednostupňové linky na linku dvoustupňovou – vložením flotace a flokulace do prvního pískového filtru.

Úpravna vody Hvězdička je zařízení pro úpravu surové povrchové vody nádrže Obecnice a současně podzemní vody z Dědičné štoly (3 l/s), na vodu pitnou. Navržený výkon rekonstruované úpravny vody je 25–50 l/s vyrobené pitné vody.

Na budově úpravny vody bylo provedeno nové zateplení včetně fasády, kompletní výměna všech oken a dveří budovy, sanace betonových konstrukcí (pískové filtry 1 až 3 vč. přilehlých komor), opravy stávajících povrchů (výměna dlažby, podlahy, stěny, stropy), nová vzduchotechnika, kompletní výměna elektroinstalace včetně nových rozvaděčů), vybudování nových sil pro vápenné hospodářství, nové pochozí lávky z kompozitních materiálů a výměna zámečnických konstrukcí.

Technologická linka byla kompletně rekonstruována a modernizována, potrubí bylo provedeno z nerezové oceli a byla provedena nová technologická elektroinstalace včetně systému řízení technologických procesů. Vše probíhalo za provozu a bez přerušení dodávky pitné vody.

INVESTOR
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
PROJEKTANT
VODING Hranice
ZHOTOVITEL
sdružení SMP CZ (70 %) a EUROVIA CS (30 %)
REALIZACE
11/2015 – 07/2017
MÍSTO STAVBY
Příbram, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce koruny a oprava návodního líce vodního díla Kružberk, řeka Moravice

Rekonstrukce koruny a oprava návodního líce vodního díla Kružberk, řeka Moravice

Společnost SMP CZ prováděla rekonstrukci koruny hráze a opravu návodního líce na vodním díle Kružberk. To se nachází na řece Moravici a zadržuje až 35,5 milionů m3 vody.

Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoků pro zásobení ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody změněn na využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly: zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich.

Průběh prací
Součástí prací byla demolice stávající komunikace, chodníků s veškerými vrstvami a krajníky, nosných prvků koruny hráze – chodníkových konzol, žeber a mostů a betonového zábradlí na koruně. Jednalo se o kompletní rekonstrukci včetně nového odvodnění v koruně hráze a na mostech. Vzhled koruny a její parametry zůstaly zachovány. Došlo pouze ke změně povrchu komunikace z kostek na asfalt. Nové betonové zábradlí, které si zachovalo stejný architektonický ráz, bylo osazeno zabudovaným LED osvětlením pro nasvícení chodníků na vzdušné i návodní straně. Strojovny prošly rovněž rekonstrukcí. Ve strojovnách na blocích č. 10 a č. 16 byly rekonstruovány vnitřní prostory – bylo sanováno zdivo, podlahy a výmalby a všechny strojovny byly zrekonstruovány zvenčí – fasáda, sanace zdiva, nové střechy.

Další součástí rekonstrukce byla strojovna návodních uzávěrů, která je situována mimo hráz vodního díla a nachází se v zářezu ze strany směrem od města Vítkova. Zde došlo k rekonstrukci vnitřních prostor (sanace železobetonu, opravy podlah a výmalby) a opravě vnějšku (nové odvodnění okolo objektu, střecha a fasáda). Další stěžejní prací byla sanace návodního líce hráze. Nejvíce namáhaný pás betonu, který degradoval vlivem povětrnostních podmínek a kolísáním hladiny vody v nádrži, byl odbourán do hloubky cca 10 cm a byl proveden stříkaný beton. Těsnicí klíny na dilatacích prošly opravou tak, že došlo k demolici těsnicího klínu, výměně izolace, opětovné betonáži a zainjektování.

Práce na vodním díle byly započaty v srpnu 2015, kdy došlo k uzavření komunikace procházející přes hráz. Jako první bylo nutné postavit konstrukce lešení, které sloužily pro zachycení případného stavebního materiálu nebo sutě a také pro volný pohyb obsluhy vodního díla.

Postup výstavby byl etapizován na stavebně-demoliční práce, dilatace 1-10, 16-23, mostní pole 14-15, 12-13 a 11.

Konstrukce lešení v dilatacích 1-10 návodní strany byla řešena jako lávka na konzolách procházející cca 3 m pod spodní hranou římsy. Lávka byla průběžná a pokračovala kolem strojovny č. 10, kde končila a byl volný výlez na mostní pole. Při realizaci další etapy dilatace 16-23 byla použita tatáž lávka, která byla nejprve demontována z polí 1-10 a přesunuta na tato pole. Konstrukce lešení pod mosty byla řešena jako fasádní lešení kolem pilířů propojené příhradovou lávkou. Toto lešení rovněž sloužilo pro sanaci mostních pilířů a jako komunikační cesta při realizaci úložných prahů mostu.

Po montážích lešení došlo k demoličním pracím. Jako první bylo odstraněno vozovkové souvrství a chodníky, poté bylo demontováno betonové zábradlí. Následovalo odstranění konzol na návodní a vzdušné straně hráze. Na návodní straně byly konzoly pro lepší demontáž příčně nařezány. Na vzdušné straně byla situace o něco složitější, protože konzola byla součástí žeber, která ji podpírala. Při zahájení prací bylo zjištěno, že žebra nejsou dostatečně vyztužená a hrozí nebezpečí jejich pádu. To bylo nepřípustné obzvláštně v úrovni nad strojovnami, proto se zvolil postup demolice do závěsných van. Před započetím demolice mostů muselo dojít k přeložení transmisí segmentů, ty musely být v provozu i po dobu realizace oprav. Přemostění bylo realizováno pomocí HEB profilů. Mosty byly demolovány podélným naříznutím nosníků vždy po třech kusech a následně jako celek vyzvednuty pomocí jeřábu a transportovány nákladními automobily na skládku. Úložné prahy byly demolovány obdobně jako žebra na vzdušné straně. Betonářské práce byly započaty ihned po dokončení demoličních prací. Pro výstavbu nové koruny hráze bylo nutné na vzdušné straně namontovat lávky pro podepření bednění. Teprve poté mohlo dojít k montáži bednění žeber kolmých k ose hráze. Betonáže koruny probíhaly ve třech etapách. Nejprve došlo k vybetonování žeber na vzdušné straně, dále probíhala betonáž koruny a následně betonáž spádové vrstvy.

Betonáže na mostních polích byly omezeny přístupem, veškerý těžší materiál, bednění a výztuž bylo nutné dopravovat jeřábem. Než mohlo dojít k montážím bednění, musely se instalovat konzolové lávky kolem pilíře ze vzdušné strany a na nich podlaha v úrovni spodní hrany úložných prahů, která sloužila pro pohyb pracovníků okolo pilířů, ale hlavně jako bednění vysuté části úložných prahů. VSTI nosníky byly uloženy na elastomerová ložiska a zaklopeny deskami Cetris, které sloužily jako ztratné bednění. Krajní VSTI nosníky byly při výrobě osazeny pouzdry pro uchycení bednění železobetonové desky, které později posloužilo jako bednění říms na mostech.

Po vybudování koruny hráze a mostních polí došlo k zpřístupnění komunikace pro mechanizaci z obou stran a ulehčení koordinace prací. Římsy na koruně a mostních polích byly budovány ihned, jakmile to technologický postup dovolil. Bednění bylo montováno do pouzder, která zde byla umístěna už při betonáži koruny hráze. Betonáže římsy probíhaly v dilatačních celcích v závislosti na dokončování koruny hráze. Jako poslední byla prováděna montáž zábradlí, zemní práce na předpolích a pokládka živičných vrstev. Veškeré ostatní práce jako osazení nových nivelačních bodů v chodnících, nové střechy, fasády a elektroinstalace probíhaly v koordinaci s prováděním nové monolitické konstrukce.

Při sanaci návodního líce bylo v prvé řadě nutné namontovat konstrukce lešení kolem strojoven č. 10 a č. 16 a kolem pilířů přelivných bloků. Lešení bylo realizováno jako fasádní lešení na konzolách. Ostatní sanované plochy byly obsluhovány z lešení umístěného na ukotvených plovoucích pontonech. Nejprve bylo nutné odbourat degradovanou vrstvu betonu. Jednalo se o plochu probíhající přes celou délku hráze v pásu 4 m na výšku a v tloušťce cca 10 cm. Tato plocha byla omyta vysokotlakým vodním paprskem a pomocí nerezových kotev na ni byla fixována kompozitní plošná výztuž s oky 10 x 10 cm a průměrem 8 mm. Sanace strojoven č. 10, 16 a pilířů přelivných bloků byla provedena obdobně jako sanace typu B. Aplikace torkretů byla prováděna z lešení na pontonech. Všude tam, kde by ponton nebyl dostatečný z hlediska prostoru, byla aplikace realizována pomocí zavěšeného koše a jeřábu. Sanace klínů na dilatacích byla provedena betonáží po výškových etapách cca 3 m. Veškeré sanované plochy byly opatřeny nátěrem pro sjednocení vzhledu a ochraně betonových konstrukcí.

Obnovená hráz bude sloužit další desítky let nejen k zadržování zdroje pitné vody, ale bude využívaná jako místní komunikace a jako atraktivní cíl pro turisty. 

INVESTOR
Povodí Odry, státní podnik
PROJEKTANT
Pöyry Environment
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2015 – 12/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Kružberk, Moravskoslezský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Odstranění povodňových škod, Česká Kamenice

Odstranění povodňových škod, Česká Kamenice

Od června 2015 do konce listopadu 2016 realizovala divize vodohospodářských staveb naší společnosti kompletní rekonstrukci koryta říčky Kamenice (km 21,840 – 22,650). Investorem akce bylo Povodí Ohře.

Práce spočívaly převážně v liniovém provedení záporového pažení se zemními kotvami, zbourání stávajících kamenných zdí, provedení nových železobetonových základů a zdí, které byly následně obloženy kamenným čedičovým obkladem. Pracovalo se současně na obou březích toku s postupným převáděním vody pomocí žoků a pytlů naplněných pískem.

Po realizaci zdí na obou březích bylo prováděno zpětné dláždění dna z čediče, doplňování dřevěných dubových a nových kamenných čedičových prahů. V závěru byly položeny kamenné pískovcové římsy a na ně osazeno kovové zábradlí. Celý rekonstruovaný úsek řeky je situován v historické části města Česká Kamenice, v sousedství městského úřadu, základní školy, kulturního domu, základní umělecké školy, městské knihovny, zdravotnické záchranné služby, dětského domova, mateřské školky a školní jídelny s družinou. Některé obytné domy mají jediný přístup od řeky a ten musel být zachován po celou dobu stavby.

INVESTOR
Povodí Ohře
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2015 – 11/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Česká Kamenice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

Stavba je navržena jako intenzifikace stávajících zařízení čistírny odpadních vod Lázně Kynžvart s dostavbou dosazovací nádrže, chemického hospodářství, modernizovaným hrubým předčištěním a biologickou částí.

Čistírna odpadních vod Lázně Kynžvart je zařízení pro úpravu odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových a je navržena pro 1990 EO (ekvivalentních obyvatel) při maximálním průtoku 27,8 l/s a průměrném 9,5 l/s.

V areálu čistírny odpadních vod byla provedena úprava a sanace odlehčovací komory OK-1, nová záchytná a vybírací šachta, nový lapák štěrku, úprava a sanace odlehčovací komory OK-2, nová kompresorovna a vertikální lapák písku Ø 1 200 mm, nová rozdělovací šachta I., sanace obou aktivačních nádrží, nová rozdělovací šachta II., úprava a sanace dosazovací nádrže I., výstavba nové dosazovací nádrže a přilehlé čerpací stanice kalu, zateplení uskladňovací nádrže kalu, kompletní oprava provozní budovy s výměnou oken, dveří, vrat a nového zateplení, oprava dešťové nádrže a výstavba záchytné vybírací šachty na odlehčovacím potrubí Ø 1 200 mm.

Technologie byla nahrazena ve většině případů za novou, včetně vystrojení sanovaných objektů a s tím spojená výměna elektroinstalace a SŘTP. Vše probíhalo stálého provozu čistírny odpadních vod.

INVESTOR
CHEVAK Cheb
PROJEKTANT
Vodohospodářský podnik
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
11/2015 – 11/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Modernizace plavební komory, Velký Osek

Modernizace plavební komory, Velký Osek

Účelem projektu bylo zajištění vyšší spolehlivosti provozu plavební komory ve Velkém Oseku, která je nedílnou součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty – Transevropské dopravní sítě.

Díky celkové rekonstrukci plavební komory, zahrnující veškerou stavební a technologickou modernizaci, bude usnadněna obsluha, údržba i provoz tohoto důležitého vodního díla.

Stavebně technický průzkum plavební komory v roce 2009 potvrdil značná poškození jejich konstrukčních prvků způsobených erozí materiálu a mechanickými účinky lodní dopravy. Stav betonových stěn byl vyhodnocen jako zcela neodolný účinkům mrazu. Průsaky vody vlivem poškození stěn znehodnocovaly stavební části komory. Úvazové a ochranné prvky komory svůj účel plnily jen částečně. Na základě těchto i dalších parametrů byl provoz vyhodnocen jako nespolehlivý a rizikový. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zadání přípravné projektové dokumentace na modernizaci komory Velký Osek. Ta obsahovala celkový návrh modernizace nejen plavební komory, ale také související a plánovanou modernizaci technologické části velína, poklopových vrat komory a jejich ovládání, modernizaci vystrojení plavební komory, modernizaci plata komory a zabezpečení prvky technicko bezpečnostního dohledu.

Stavební část modernizace byla rozdělena na dvě samostatná období, která byla podmíněna odstávkou provozu komory a vybudováním ochranné štětovnicové jímky mezi jezem a komorou, která odvedla tok řeky od plavební komory.

V první fázi byla v roce 2014, v období plavebních odstávek, rekonstruována pravá strana komory včetně velínu. V roce 2015, ve druhé odstávce provozu, pak strana levá, včetně osazení nových poklopových vrat komory.

Modernizace stavebních prvků komory byla realizována postupným vyřezáváním betonových bloků stěn a jejich nahrazením systémem prefabrikovaných panelů. Modernizací prošla také plata komory, úvazné prvky a ovládání komory.

INVESTOR
Ředitelství vodních cest ČR
PROJEKTANT
VPÚ DECO Praha
ZHOTOVITEL
``Společnost Modernizace plavební komory Velký Osek`` SMP CZ a Labská, strojní a stavební společnost
REALIZACE
07/2014 – 12/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Velký Osek, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Modernizace plavební komory, Brandýs nad Labem

Modernizace plavební komory, Brandýs nad Labem

Na konci roku 2015 společnost SMP CZ dokončila modernizaci plavební komory v Brandýse nad Labem. Stavba se nachází v místě stávající plavební komory ve středu města.

Cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení provozu v plavební komoře v Brandýse nad Labem a posílení bezpečnosti plavebního provozu na celé středolabské vodní cestě. Navrhovaný způsob, rozsah rekonstrukce a modernizace plavební komory zajistily takový technický stav, který nebude vyžadovat další rozsáhlejší údržbu a opravy minimálně po dobu následujících 30 let. Modernizace plavební komory zajistila dlouhodobou stabilizaci jejího dna a stěn z hlediska degradačních procesů a statické stability. Součástí stavby byla rovněž modernizace pohonů vrat a segmentových uzávěrů obtoků, modernizace elektroinstalací včetně výměny rozvaděčů, rekonstrukce osvětlení, modernizace řídicího systému a ovládání plavební komory tak, aby se po provedení rekonstrukce docílilo stejného standardu jako u jiných plavebních komor středolabské vodní cesty. Stavba zároveň respektuje územní rezervu pro výstavbu druhé plavební komory v Brandýse nad Labem.

Za tento projekt SMP CZ obdržela ocenění v soutěži Česká dopravní stavba. Ředitelství vodních cest cenu udělilo za stabilizaci základů plavební komory, která byla před 80 lety postavena na nestabilních tekutých píscích, a celkovou modernizaci pohonů ovládání vrat a segmentových uzávěrů obtoků, modernizaci řídicího systému a ovládání komory, elektroinstalací, osvětlení a strojního vybavení. Investorem bylo Ředitelství vodních cest ČR.

INVESTOR
Ředitelství vodních cest ČR
PROJEKTANT
Pöyry Environment
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2014 – 12/2015
OCENĚNÍ

MÍSTO STAVBY
Brandýs n. Labem, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Referenční stavby, Vodohospodářské stavby, Výroba pitné vody, akumulace vody – vodojemy

Rekonstrukce úpravny vody a doplnění technologie, Plav

Úpravna vody – doplnění technologie, Plav

Úpravna vody Plav se nachází v Jihočeském kraji, cca 5 km jižně od Českých Budějovic. Tato úpravna je hlavní úpravnou vody Vodárenské soustavy Jižní Čechy a zajišťuje zásobu pitné vody pro přibližně 400 tisíc obyvatel. Výstavba úpravny probíhala v 70. letech minulého století a v roce 1982 byla uvedena do provozu.

Usazovací nádrže

V objektu usazovací nádrže probíhaly práce na sanacích betonových povrchů, a to na 13 nádržích, na přítokovém a odtokovém žlabu, armaturním kanálu, spojovacích chodbách a nádrži rychlomísení. Sanováno byly také vnitřní části potrubí DN 1400 v úseku cca 40 m.

Součástí byly technologické práce, které spočívaly v demontáži vystrojení a montáži nového zařízení. Ve 13 usazovacích nádržích byly namontovány odsávací vozíky s pojezdem pro odsávání kalu a výměna nátokových šoupat DN 800.

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že není možné provést sanaci stropu v budově přelivné hrany, a z tohoto důvodu došlo k výměně žebírkového stropu za nový ze sendvičového systému Kingspan. V průběhu stavby vyvstala nutnost zachování provozu usazovací nádrže, a tak bylo navrženo provizorní propojení, které spočívalo v provedení cca 250 m ocelového potrubí DN 1000 s cementovou výstelkou a související technologická zařízení. Dále byly provedeny práce na nátěrech schodišť, rekonstrukce dešťových svodů, výměna dveří a vrat.

Písková filtrace

Na tomto objektu se prováděly stavební práce, a to zejména sanace 10 filtrů, kde bylo nutné vyjmout pískovou náplň, odsekat původní obklad a následně provést sanaci těchto filtrů včetně meziden. Po sanaci byly provedeny nové obklady a následovala výměna filtračních trysek. Po jejich výměně následoval násyp filtračního písku, a to v poměru 50 % nového a 50 % původního.

Nová filtrace granulovaného uhlí

V bývalých prostorách reakčních nádrží budovy ozonizace byly vybetonovány nové železobetonové filtry včetně meziden. Tyto filtry slouží jako třetí stupeň separace. Byly vystrojeny drenážním systémem, přítokovými a odtokovými nerezovými žlaby. Poté proběhl násyp granulovaného uhlí. Filtry jsou zakryty obloukovým zastřešením a kolem bylo namontováno nové zábradlí.

Pro odvlhčení objektu byla dodána nová vzduchotechnika včetně rozvodů. V souvislosti s výstavbou nových filtrů GAU proběhly technologické práce na novém propojení potrubí mezi tímto objektem a objektem čerpací stanice a také vodojemem ve Včelné. V objektu čerpací stanice byla vyměněny 3 čerpadla.

INVESTOR
Jihočeský vodárenský svaz
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt
ZHOTOVITEL
Sdružení ÚV Plav
REALIZACE
08/2014 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plav

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Referenční stavby, Vodohospodářské stavby, Výroba pitné vody, akumulace vody – vodojemy

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody, Plzeň

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody, Plzeň

Rekonstrukcí došlo k zachování dvou provozně samostatných technologických linek úpravny vody. Důsledkem tohoto projekčního řešení bylo snížení jmenovitého výkonu úpravny vody na 1 000 l/s, tj. na výkon, který odpovídá reálné spotřebě pitné vody v regionu. Toto opatření tak otevřelo možnosti přehodnotit některé poměrně finančně nákladné doplnění technologické linky úpravny vody. Jednalo se hlavně o filtraci granulovaným aktivním uhlím.

Nová technologie úpravy vody je zaměřena na snižování obsahu manganu a amoniaku ve vodě. Změnilo se dávkování chloru, nově se doplnilo hygienické zabezpečení upravené vody osazením UV lamp a bylo zmodernizováno strojní zařízení, elektrozařízení i systém řízení technologických procesů tak, aby byly zajištěny požadavky na kvalitu upravené vody a na její bezporuchové dodávky.

INVESTOR
Město Plzeň, zastoupené Útvarem kordinace evropských projektů
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
08/2013 - 08/2015
MÍSTO STAVBY
Plzeň

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.