Společně VINCI

Dopravní stavby

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Dolanský most, Dolany

Dolanský most, Dolany

SMP CZ prováděla ve sdružení se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby (vedoucím sdružení)  kompletní rekonstrukci Dolanského mostu. Zadavatelem byl Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Předmětem rekonstrukce byla demolice stávající desky nosné konstrukce a výstavba nové včetně jejího rozšíření. Spodní oblouk zůstal zachován stejně jako spodní stavba. Tyto konstrukce byly v rámci opravy mostu sanovány. Na obou předpolích mostu je komunikace zajištěna opěrnými zdmi a i tady došlo k rozšíření průjezdného profilu.

INVESTOR
Plzeňský kraj - SÚS Plzeňského kraje
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2018 - 05/2019
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Dolany, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Probíhající stavby

Mosty a lávka u Třemošenského rybníku, Plzeňský kraj

MOSTY A LÁVKA U TŘEMOŠENSKÉHO RYBNÍKU, PLZEŇSKÝ KRAJ

SMP CZ realizuje dva paralelní mosty u Třemošenského rybníka – Orlíku u Plzně. Mosty se nachází na silnici I/27 mezi Plzní a obcí Plasy.

Konstrukce mostů je nová polorámová železobetonová předpjatá konstrukce. Délka mostů je 37,1 m .

Lávka pro pěší a cyklisty o délce 138,8 m překlenuje komunikaci I/27. Jedná se o  spojitý parapetní předpjatý plošně založený 5polový trvalý most s masivními opěrami s rovnoběžnými vetknutými křídly. Pilíře P2 a P5 jsou s vrubovými klouby, v místě přechodu nosné konstrukce do pilíře jsou i v patě. Pilíře P3 a P4 jsou rámově vetknuté do nosné konstrukce.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
PRAGOPROJEKT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2019 - 2020
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
mezi Plzní a Třemošnou, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Ocelové mosty, Opravy a rekonstrukce mostů, Právě jsme dokončili, Referenční stavby, Železniční mosty

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice

Rekonstrukce mostu se týkala sanace kamenných částí stavby a výměny staré nevyhovující ocelové nosné konstrukce na přechodu trati přes vodní tok Mži ve výšce cca 38 metrů nad běžnou provozní hladinou hracholuské přehrady. Jedná se o most o pěti polích, z nichž dvě krajní jsou kamenná klenbová a tři vnitřní jsou shodné ocelové nýtované příhradové konstrukce s horní prvkovou mostovkou s rozpětím 3,6 x 57 m.

Celková délka rekonstruovaného mostu je 208,4 m. Spodní stavba sestává ze dvou vysokých kamenných velmi štíhlých pilířů plošně založených v údolí řeky Mže. Původní stavba tohoto mostu byla realizována před více než sto lety a před napuštěním přehrady Hracholusky, takže v dnešní době stojí pilíře ve vodě. Další dva pilíře a obě opěry jsou postaveny v horní části údolního svahu a jsou součástí krajních klenbových konstrukcí. Rekonstrukcí došlo k výměně tří hlavních ocelových polí a k zesílení spodní stavby cementovými injektážemi. V rámci stavby byl vyměněn kolejový svršek včetně předpolí. Na návodní straně mostu byla dobudována lávka pro pěší a cyklisty. Opravený most byl zprovozněn pro železniční dopravu 30. dubna 2019. Stavba byla kompletně hotová po dokončení navazujícího objektu cyklostezky a od června slouží také turistům a cyklistům. Práce na cyklostezce začaly v listopadu 2018 a byly předmětem jiného dodavatele.

Kolem spodní stavby bylo zbudováno lešení pro opravu a zesílení kamenných opěr a pilířů. Po zjištění neúnosného podloží a nekvalitní části svahu železničního náspu pod montážní plošinou, nutnou pro montáž nové ocelové konstrukce, bylo nezbytné změnit její založení, a to odtěžením neúnosných vrstev a jejich nahrazením technologií armovaných zemin. Na takto kaskádovitě zpevněném terénu byla v květnu smontována podpěrná ocelová konstrukce o rozměrech cca 62,2 x 15 m sestávající ze systému Pižmo a vodorovných ocelových nosníků HE 800B, na níž se postupně prováděla předmontáž všech tří polí nosné konstrukce.

Nová nosná konstrukce

Výměna tří hlavních nýtovaných ocelových příhradových polí staré nosné konstrukce proběhla unikátním způsobem montáže. Nová nosná konstrukce o hmotnosti jednoho pole 181 t se kompletně smontovala na předpolí na montážní plošině a provedla se na ní protikorozní ochrana. Pak se celé pole příčně a následně podélně pomocí speciálního rámu na teflonech v obrácené poloze břichem vzhůru vysunulo nad budoucí místo trvalého osazení. Zde se vysokopevnostními tyčemi prostřednictvím roznášecího roštu stará i nová konstrukce spojily mostovkami k sobě, obě se pomocí lisů nadzvedly a na konci uchytily do speciálně pro tento účel vyrobených půlených otáčedel opřených o úložné prahy pilířů. Pomocí hydraulických lisů pak došlo k postupnému otočení obou sepnutých konstrukcí o 180° do polohy nová dole, stará nahoře. Obě konstrukce se poté od sebe rozeply, stará se vysunula zase břichem vzhůru na předpolí, kde se rozdělila na transportní kusy, a nová se spustila na nová kalotová ložiska a usadila do definitivní polohy.

Otočení posledního mostního příhradového pole z pňovanské strany se tímto způsobem úspěšně uskutečnilo ve dnech 17.–18. března 2019. Vlastní otočení probíhalo za pomoci hydraulické soustavy čtyř poměrně malých lisů zapojených tak, aby vzájemně synchronně a stejnými reakcemi působily na sepjaté ocelové soumostí – dva tlačí a dva brzdí. Poté se sepnuté konstrukce v otáčedlech „natvrdo“ začepovaly, lisy se povolily, přesuvné konzoly podpěr lisů se přestavěly do další polohy a otáčecí krok se zopakoval. Jednoduché pootočení obou sepnutých mostovek umožnila konstrukce vlastního otáčedla, kde byly v dolních ocelových sedlech osazeny teflonové desky, po kterých se odehrával postupný kruhový pohyb. Otáčedlo bylo navrženo tak, aby se celá operace výměny jedné staré ocelové konstrukce za novou odehrála za 2 x 9 taktů přestavby lisů. Podmínkou takto zvoleného systému výměny konstrukcí byla rovněž vyváženost obou konstrukcí při poloze o 90°, tzv. „na plocho“, aby nebyly vysoké kamenné pilíře namáhány přídavnými ohybovými momenty. Roznášecí rošt mezi starou a novou ocelovou konstrukcí byl zkonstruován ještě tak, že z něj vyčnívalo osm ocelových nosníků, přes které byla stará ocelová konstrukce pomocí přídavných táhel vyvěšena na novou ocelovou konstrukci, a tím víc posílena proti zborcení při otáčení. Celková otáčená hmotnost činila cca 440 t.

Pro osazení otáčedel byly obě kamenné opěry svisle odříznuty a ubourány o cca 1,1 m. Po usazení nosných konstrukcí do definitivních poloh s připnutými ložisky a klínovými deskami došlo k podlití ocelových podložiskových bločků plastmaltou, vyarmování a zabetonování nových úložných prahů opěr a pilířů a k betonáži závěrných zídek. U obou opěrových pilířů se přezdily poprsní zdi a spádové betony pod izolace. Po zaizolování kleneb bylo položeno kolejové lože a železniční svršek typu S49 s dřevěnými pražci. Na příhradových mostních polích se uchytily dubové mostnice, dokončila se výměna kolejového svršku a zábradlí a provedla se rekonstrukce úrovňového přejezdu na lesní cestě.

U spodní stavby a krajních kleneb bylo provedeno zesílení cementovými tlakovými injektážemi, realizovaly se svislé závrtové skalní kotvy v pilířích a opěrách pro uchycení krabic pod ložiska a na obou předpolích mostu se vyskládala gabionová křídla stabilizující navazující násypová tělesa trati. Nízký stav hladiny vody v přehradě umožnil proinjektovat spodní partie obou kamenných pilířů v oblasti kolísající hladiny vody v nádrži a provést zesilující injektáž zdiva pomocí šikmých vějířovitých vrtů v místě původních obetonávek pod hladinou přehrady.

Lávka pro pěší

Pro Plzeňský kraj byla jako sdružená investice zbudována lávka pro pěší, která je umístěna na návodní straně nového mostu. Její tvar sleduje dolní pasy příhradových nosníků všech tří hlavních polí. Na obou koncových břehových částech je lávka zakončena rovnými poli s železobetonovými opěrami založenými na mikropilotách. Její podlaha je z ocelových roštů, které nevyžadují žádnou zimní údržbu, zábradlí je ze síťoviny s lankem napnutým do ocelových rámů. Opěry pokračují rampami vedenými po terénu obou břehů, které navazují na síť cyklotras a místních stezek pro pěší.

Zprovoznění mostu

Tato výjimečná technologie se ukázala jako velmi vhodně zvolená zejména vzhledem k úplnému vyschnutí přehrady u přístaviště ve Vranově (3 km proti proudu řeky), kam se původně měly na pontonech odvážet rozřezané části staré ocelové konstrukce. Tím, že se výměna ocelové konstrukce odehrávala pouze v rovině mostu, bylo možné práce provádět bez závislosti na počasí, a především stavu vody v přehradě.

Na opraveném mostě byla na konci dubna 2019 provedena statická zatěžovací zkouška. Statickou spolehlivost ověřila soustava tří těsně za sebou postavených lokomotiv ruské výroby Sergej T 679.1 (každé o hmotnosti 116 tun) v pěti různých polohách, a to pomocí měření průhybů uprostřed a stlačení ložisek na podpěrách.  Po úspěšném testu byl most uveden do veřejného provozu.

INVESTOR
Správa železnic a Plzeňský kraj
PROJEKTANT
TOP CON Servis
ZHOTOVITEL
Sdružení SMP CZ a MCE Slaný

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Probíhající stavby

Dálniční most na obchvatu Lubence, dálnice D6

DÁLNIČNÍ MOST NA OBCHVATU LUBENCE, dálnice D6

SMP CZ realizuje dálniční most na D6, na obchvatu Lubence. Jedná se o trvalý silniční mostní objekt se směrově rozdělenými nosnými konstrukcemi o čtyřech polích. Nosná konstrukce je dvoutrámová  z předpjatého betonu. Spodní stavba je železobetonová, hlubinné založení je provedeno na pilotách.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
TUBES
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
01/2019 - 05/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
dálnice D6, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

Protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

Významnou referencí je realizace protihlukových stěn na rekonstruovaném zavěšeném „lanovém“ mostě v Praze-Hostivaři na pražském městském okruhu.

Rekonstrukci tohoto mostu jsme zahájili v listopadu 2008 a dokončili byla v březnu 2009.

Náplní tohoto projektu bylo odstranění mostních říms v havarijním stavu a vybudování říms nových, do který byly vetknuty nové protihlukové stěny. Celá akce probíhala v nepřetržitém třísměnném provozu.

INVESTOR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
11/2008 – 03/2009
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Protihlukové stěny na obchvatu města, Kolín

Protihlukové stěny na obchvatu města Kolín

Objekt protihlukové stěny byl navržen z důvodů odhlučnění přilehlé zástavby od silničního provozu z nově vybudované komunikace, která navazuje na ulici Polepskou. Výška stěny byla navržena 4 m nad niveletu osy komunikace – silnice I/38 . Skutečná, konstrukční výška stěny je až 5,85 m. Délka v ose stěny činí 234,5 m. Objekt stěny je situován na násypovém tělese po levé straně komunikace. Jednostranně pohltivá stěna splňuje akustické parametry na pohltivost – A3 a neprůzvučnost B2.

Technické řešení

Protihluková stěna je založena na železobetonových pilotách, zhotovených ve dvou fázích. V první fázi byla provedena betonáž dříku pilot do výšky hlavy piloty. V druhé fázi byly osazeny sloupy a poté proběhla betonáž hlav pilot do výšky uložení hybridních panelů.

Nosné sloupky jsou železobetonové tvaru H v souladu s certifikací a stavebně technickým osvědčením.

Spodní řada stěny byla vytvořena z hybridních panelů, které jsou uloženy na hlavy pilot. Hybridní panel se skládá ze soklové a pohltivé části. Dílec byl zapuštěn min. 5 cm pod upravený terén.

Pohltivé panely byly namontovány v jedné nebo  ve dvou řadách nad sebou.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
10/2011 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Kolín

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Ocelové mosty, Referenční stavby

Železniční nadjezd přes dálnici A19, Německo

ŽELEZNIČNÍ NADJEZD PŘES DÁLNICI A19, Německo

Dceřiná společnost VIA Structure realizovala stavbu výměny železničního nadjezdu na neelektrifikované trati Wittenberge-Pritzwalk-Wittstock přes dálnici A19 (km 53,374) v blízkosti braniborské obce Wittstock/Dosse. Investorem zakázky byly státní dráhy (DB Netz AG, Regionalbereich Ost) a projektantem byla kancelář Schlüßler – Plan Ingenieurgesellschaft.

SMP CZ zde prováděla výstavbu železobetonových konstrukcí a přidružených prací pro realizaci stavby.

Samotná stavba se skládala celkem ze tří mostních objektů. Stěžejním byl železniční nadjezd přes dálnici A19, kde z důvodu stavu konstrukce bylo rozhodnuto o jejím úplném nahrazení. Nový mostní objekt byl navržen jako ocelový oblouk se spodní mostovkou o rozpětí 40 m, stavební výškou 1,45 m a vzepětím oblouku 6,95 m. Nosná konstrukce šířky 7,8 m byla uložena na 4 kalotových ložiscích na nových železobetonových opěrách.

Stavbu bylo nutné provést s co nejmenším dopadem na provoz dráhy a dálnice. Proto byly nejprve realizovány nové plošně založené opěry pod stávající provozovanou tratí, kde výsledný prostor mezi horním povrchem nové opěry a spodním okrajem provozovaného mostu bylo pouze 20 cm.

Během výstavby spodní stavby byla realizována staveništní montovna nové nosné konstrukce. Po dokončení spodní stavby, křídel a zpětných zásypů byla snesena původní mostní konstrukce a bylo realizováno mostní provizorium pro převedení kabelových drah přes dálnici. Poté byla nová mostní konstrukce za plné dálniční uzavírky vysunuta nad dálnici a pomocí dálkově řízených kolových podvozků byla podélně a příčně usazena do své finální polohy, kde byl proveden železniční svršek a mostní vybavení.

Dokončený most umožňuje zachovat traťovou rychlost 120 km/h a výhledovou elektrifikaci trati.

Současně s tímto stěžejním objektem proběhla na detašované montovně výroba dvou rámových mostků, které se celkem skládaly z 10 prefabrikovaných dílů. Tyto díly byly, během uzavírky trati pro výstavbu železničního nadjezdu, převezeny a osazeny pomocí mobilního jeřábu nosnosti 500 tun.

INVESTOR
státní dráhy (DB Netz AG, Regionalbereich Ost)
PROJEKTANT
Schlüßler Plan Ingenieur gesellschaft
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2018 - 11/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Wittstock/Dosse, Německo

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Oprava mostů, Žalmanov

Oprava mostů, Žalmanov

Začátkem května 2018 začala SMP CZ provádět pro společnost EUROVIA CS rekonstrukci dvou mostních objektů na silnici I/6 ve směr z Prahy do Karlových Varů, v blízkosti obcí Žalmanov a Stružná. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Mostní objekty se nacházejí na hlavním tahu z Prahy do Karlových Varů na silnici I/6. Po plánovaném rozsáhlém diagnostickém průzkumu bylo rozhodnuto o částečné rekonstrukci.

Rekonstrukce obou mostních objektů probíhala souběžně při úplné uzavírce převádějící komunikace I/6, s objízdnou trasou přes obec Žalmanov, která leží přímo vedle procházející komunikace. Mostní objekty jsou od sebe vzdáleny 250 m po trase převáděné komunikace. Jedná se o dva téměř totožné betonové trojpolové mosty s rozpětím jednotlivých polí 12,5 + 12,5 + 12,5 m.

Mostní opěry jsou založeny hlubině na dvou řadách vibrovaných pilot. Dle projektu bylo navrženo podbetonování úložných prahů betonovou plombou z prostého betonu. Lícové strany a boky úložného prahu byly obetonovány tenkou železobetonovou stěnou. Závěrná zídka a křídla byla ubourána a provedena nová. Mostní pilíře jsou založeny plošně na celou délku skupiny šesti pilířů. Původní pilíře byly obetonovány, a to vždy ve dvojici, tím vznikla na každém mostě šestice masivních pilířů půdorysného tvaru „I“.

Nosnou konstrukci tvoří v příčném řezu dvanáct prefabrikovaných předpjatých nosníků KA 67, na kterých byla vybetonována původně betonová spádová deska. V rámci rekonstrukce bylo navrženo vyfrézování vozovkového souvrství spolu s izolací, odmontování svodidel, odbourání mostních říms a spádové desky.

Bourací práce probíhaly postupně od mostu ev. č. 6-050 k mostu 6-050a. Poté byly odbourány závěrné zídky s křídly a z důvodu následné kontroly kotev předpětí byla očištěna čela prefabrikovaných nosníků. Vysokotlakým paprskem vody byly odstraněny vrstvy sanace na lícních stranách úložných prahů, celé plochy pilířů a jejich stativ. Po zjištění narušeného betonu hloubkovou korozí výztuže v jednotlivých konstrukcích spodní stavby bylo investorem a projektantem rozhodnuto o akustickém trasování a následném mechanickém odstranění hloubkově narušeného betonu.

Na pilířích byla pomocí vlepených spřahujících trnů realizována železobetonová obetonávka jednotlivých dvojic pilířů. Použilo se systémové bednění pro technologii betonáže samozhutnitelným betonem (SCC). Betonáž takto, ze všech stran uzavřených pilířů pod původním stativem, probíhala tlakově pomocí betonážních ventilů v bednění s odvzdušňovacími kanálkami v nejvyšším místě.

Po odbourání mostního svršku bylo provedeno geodetické zaměření původních nosníků. Na jeho základě byla oproti projektu namísto třívrstvé navržena vozovka dvouvrstvá, a to z důvodu zvýšení tloušťky spádové betonové desky, do které bylo následně provedeno kotvení říms a mostních dilatačních závěrů. Před samotným bedněním spádové desky byly opískovány a ošetřeny kotvy předpětí prefabrikovaných nosníků v místě uložení na opěrách. Následně byly na povrchu mostovky ve spárách mezi prefabrikovanými nosníky vyvrtány otvory a nalepeny spřahující trny. Spádová deska je vyztužena KARI sítěmi ve dvou vrstvách.

Po vybetonování spádové desky byla provedena izolace a pomocí konzol po celé délce na obou stranách obou mostů byly realizovány monolitické mostní římsy. Z důvodu snížené tloušťky spádové desky byl použit snížený mostní odvodňovač. Svodidla jsou dle projektu navržena zábradelní se stupněm zadržení H2. Spodní podhled nosné konstrukce byl otryskán vysokotlakým vodním paprskem o síle více než 2 000 barů, následně byla provedena celoplošná sanace podhledu nosné konstrukce.

Zpevnění degradovaných svahů násypového tělesa na líci mostních opěr bylo provedeno kamennou rovnaninou, která je na přechodu na zemní těleso bez zpevnění ukončena zatěžovací lavicí.

Vzhledem k tomu, že mosty jsou součástí hlavního spojení mezi Prahou a Karlovými Vary, bylo snahou dokončit stavbu v co nejkratším termínu. Rekonstrukce probíhala za úplné uzavírky komunikace na mostech, práce bylo proto nutné naplánovat s co nejlepší technologickou následností. 10. října došlo k obnovení dopravy na obou mostech, dokončovací práce pod mostem probíhaly do poloviny listopadu 2018.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
PROJEKTANT
Woring
ZHOTOVITEL
EUROVIA CS
REALIZACE
05/2018 - 11/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Žalmanov, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu, Cihelny

Rekonstrukce mostu, cihelny

Mostní objekt se nachází na silnici I. třídy mezi obcemi Teplička a Cihelny a je součástí hlavního silničního tahu mezi krajskými městy Plzeň a Karlovy Vary.

Most překonává řeku Teplička a nachází se v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Objednatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary. Most byl s několika dalšími mosty postaven v rámci přeložky silnice v roce 1978. Důvodem opravy byl jeho špatný stavebně-technický stav, zejména pak prefabrikovaných nosníků KA-67, kdy nevhodným řešením odvodňovacích prvků došlo k perforaci kabelových kanálů předpínací výztuže a následnému poškození samotných kabelů předpínací výztuže.

Provádění stavby

Předání staveniště proběhlo 16. dubna 2018 a tentýž den byla zahájena stavba. V rámci ní se kompletně odstranila nosná konstrukce včetně vybavení a vozovkových vrstev. Na spodní stavbě byly dle požadavku dokumentace odbourány stativy pilířů a úložné prahy opěr. Po zjištění stavu byla navíc odbourána pro jejich nevyhovující stav i křídla opěr. Všechny bourací práce byly vzhledem k chráněné krajinné oblasti, zejména pak s ohledem na řeku, prováděny za přísných opatření.

Nová spodní stavba byla provedena systémovým bedněním Peri. U opěr šlo o provedení dobetonávky dříku opěry včetně přední plentovací zdi. Následně byl proveden standardní úložný železobetonový práh včetně nových zavěšených křídel. Složitější na provedení byly stativy obou pilířů. Důvodem byl jednak jejich tvar, kdy jsou na obou převislých koncích ukončeny stativy v oblém kruhovém poloměru. Komplikací byl pak i přístup, kdy oba pilíře jsou umístěny jednou stranou do koryta řeky. Tady byl použit závěsný systému bednění včetně pochozích lávek i pro budoucí možnou montáž nosníků, osazování ložisek a bednění příčníků.

Vrcholem velmi náročného období na přelomu měsíců června a července, kdy byla provedena v podstatě kompletní popisovaná spodní stavba, byla montáž nosníků „T“ o rozpětí 17 200 mm a výšce stojky h = 850 mm. Před samotnou montáží byla u obou opěr zřízena podpůrná skruž z prostorového lešení ST100. Nosníků je celkem 18 (3 x 6 kusů) a vzhledem k náročnému přístupu ke korytu řeky musely být osazovány z obou předpolí autojeřábem o nosnosti 600 tun. Menší komplikací byla montáž středního pole. Díky velké šikmosti mostu nebyl ani tento jeřáb schopen bezpečně jeden z nosníků osadit. V této situaci ale předvedli své schopnosti chlapci z montážní čety, kteří po průzkumu terénu v podstatě bez větších prostojů, zmobilizovali další jeřáb o nosnosti 100 tun, a díky suchému počasí ho umístili k řece. Poté již díky jeho pomoci montáž proběhla bez problémů, a dokonce i dle původního časového předpokladu.

Následné práce byly standardními pro tento typ objektu. Spřažená železobetonová deska včetně příčníků, izolace a římsy provedené z lícních prefabrikátů. Po odbednění příčníků následovala sanace původních částí spodní stavby, zpětná úprava v okolí koryta řeky a dlažby.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2018 - 11/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
obec Cihelny, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Lávky, Referenční stavby

Svatováclavská lávka přes údolí Těchlovického potoka, Stříbro

Svatováclavská lávka přes údolí Těchlovického potoka, Stříbro

SMP CZ realizovala lávku pro pěší přes Těchlovický potok v areálu městského parku ve Stříbře. Ta se nachází v místě původní lávky, která byla stržena v 70. letech minulého století z důvodu bezpečnosti.

Realizace lávky pro pěší byla velmi obtížná v přístupu pro těžší stavební techniku na staveniště. Konstrukce lávky proto byla navržena tak, aby její realizace byla možná s použitím drobnější stavební techniky, která zvládla limitované přístupy. Nosná konstrukce byla na místo dopravována a montována pomocí lanovky. Dalším úskalím byl čas, neboť požadavek dokončení akce bylpouhé tři měsíce na výstavbu.

Původní cesty, na které je lávka napojena, jsou silně narušeny erozí, proto byly základy lávky přikotveny ke skalnímu podloží trny. Opěry lávky byly navrženy jako železobetonové bloky, založené plošně v kombinaci s přikotvením hřebíky na skalním masivu. Boky křídel a líce opěr jsou obloženy kamenným zdivem s překrytím betonovou hranou tloušťky 150 mm. Podpěry lávky byly opět založeny plošně železobetonovými základovými bloky v kombinaci s přikotvením hřebíky v úrovni skalního masivu. Základový blok je vytažen nad úroveň terénu. Do horního povrchu základu jsou vlepeny na chemickou kotvu kotevní šrouby M36 pro kotvení ocelových pilířů.

Nosná konstrukce lávky se skládá ze dvou podélných nosníků typu IPE 400 spojených v příčném směru po cca 1,5 m příčníky IPE 140. Nosná konstrukce je ve vodorovné rovině lávky ztužena ocelovými profily L80 a L70. Na příčníky jsou v podélném směru uchyceny podélné dřevěné trámky, na které je přišroubována podlaha z fošen z tvrdého dřeva. Na ocelové podélné nosníky jsou z boku lávky připevněny ocelové sloupky zábradlí. To je navrženo jako kombinace ocelové nosné části (sloupky a horní madlo) a dřevěné části výplně. U opěr jsou podélné nosníky osazeny na kotvených elastomerových ložiskách. Na pilíře HEA 200 jsou podélné nosníky uchyceny pomocí šroubových montážních spojů, šikmé vzpěry z HEA 200 mezi podélným nosníkem a pilířem jsou upevněny čepy.

Zábradlí je kombinované ocelodřevěné výšky 1,1 m. Sloupky z profilu JA 70 x 70 x 6 jsou přes patní plech přišroubovány ke stojně hlavního nosníku a madla z JA 80 x 60 x 3 jsou kotvena ke sloupkům. Výplň zábradlí je dřevěná, skládaná z hranolů a prken, a je ke konzolám kotvena na sloupcích.

Řešené území je součástí Městské památkové zóny Stříbro a patří do nadregionálního biokoridoru systému ekologické stability. V dotčené lokalitě je evidován výskyt zvláště chráněného živočicha, mloka skvrnitého. Výstavbové práce proto musely probíhat velmi šetrně a po dokončení lávky byly veškeré dočasné konstrukce beze zbytku odstraněny a případné drobné zásahy do terénu pod lávkou byly uvedeny do původního stavu v souladu s jeho počáteční dokumentací.

Lávka je již dokončena a předána investorovi k užívání. Symbolicky byla v den otevření – 28. září 2018 –  pojmenována jako „Svatováclavská“.

Výstavba lávky významně přispěla k vytvoření vysoce funkčního a atraktivního veřejného prostoru, který může být intenzivně využíván nejen občany města, ale také jeho návštěvníky.

 

 

INVESTOR
Město Stříbro
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2018 - 09/2018
OCENĚNÍ

MÍSTO STAVBY
Stříbro, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.